Oferta szkoleniowa

Najnowsza oferta szkoleniowa na rok 2019,

Intensywny kurs specjalistyczny pt. „ Poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne w problemach partnerskich i małżeńskich”

 Jest to trzymiesięczne szkolenie skierowane do praktykujących psychologów i psychoterapeutów, seksuologów i terapeutów uzależnień, pedagogów, lekarzy i psychiatrów, a także studentów psychologii ostatniego roku oraz innych profesjonalistów zainteresowanych poradnictwem w problemach partnerskich i małżeńskich.

Szkolenie posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do ubiegania się o Certyfikat Doradcy PTT wraz z wymaganiami opisywanymi w regulaminie na stronie www.ptt-terapia.pl

Ukończenie szkolenia pozwala na uzyskanie 150 punktów PTT oraz Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia bazuje na współczesnych teoriach i praktykach poradnictwa psychologicznego, które zostały potwierdzone empirycznie przez liczne badania, a także zweryfikowane w praktyce klinicznej.

Specjaliści biorący udział w tym szkoleniu pogłębią wiedzę z zakresu miłości i związków miłosnych i partnersko/seksualnych oraz w udzielaniu wsparcia psychoemocjonalnego i społecznego par oraz konsultacji i porad głównie w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, społecznego i seksualnego w związkach.

Będzie można nauczyć się,  jak pracować z klientem, prowadzić i zarządzać procesem poradnictwa na odległość zgodnie z zasadami etyki i ochrony danych osobowych klientów, a także jak planować i monitorować przebieg poradnictwa, przezwyciężać pojawiające się w trakcie relacji trudności oraz maksymalizować skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Do tego wszystkiego, jak prezentować się i komunikować się z klientami online zarówno mailowo, jak i audiowizualnie w oparciu o aktualne i dostępne aplikacje internetowe.

Ø W ramach szkolenia przewidujemy 150 godzin, w tym 100 dydaktycznych ( wykłady, ćwiczenia i warsztaty) zarówno Offline, jak i Online oraz 50 godzin superwizji prowadzonej przez specjalistów posiadających certyfikat superwizora wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapeutycznego.

Ø Nasza kadra składa się ze osób o dużym dorobku naukowym i praktyczno/klinicznym w zakresie poradnictwa i terapii pod kierunkiem wieloletniego prof. UKW Bassam Aouil – kierownika Centrum Gaudium Vitae i autora / redaktora wielu opracowań naukowych w zakresie problematyki. 

Ø Szkolenie składa się z 6 dwudniowych bloków zajęciowych (w postaci wykładów teoretycznych oraz warsztatów praktycznych), które odbędą się w weekendach w Bydgoszczy przez 3 miesięcy – 2 zjazdy w każdym miesiącu. Pozostałe zajęcia i superwizje będą odbywały się w formie Online.

Podsumowanie kursu i rozdanie Certyfikatów ukończenia szkolenia odbędzie się w uzgodnionym terminie w Bydgoszczy w postaci jednodniowego zjazdu w miesiącu maj 2019r. 

Ø  Koszt szkolenia: 1500 złotych z możliwością podzielnia na 2 równie raty ( cena obejmuje: zajęcia merytoryczne, materiały szkoleniowe: prezentacja, konsultacje i superwizje indywidualne bezpośrednio i online, przerwy kawowe podczas spotkań oraz Zaświadczenie ukończenia kursu ).

Ø Maksymalna liczba osób w szkoleniu 10 osób, a minimalna 8 osób.

Ø Planowany pierwszy zjazd w drugiej połowy stycznia 2019r.

Ø Zapisy trwają do 15 stycznia 2019r.

Ø O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń mailowo na adres info@gaudium-vitae.pl wraz z numerem telefonu kontaktowego, a także z krótkim CV opisującym kierunki studiów i specjalności oraz dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe, staż kliniczny itp.

O szczegółach organizacyjnych, w tym informacja o rozpoczęcia kursu oraz miejscu szkolenia, osoby przyjęte do kursu zostaną  poinformowane drogą mailową lub telefoniczną do 15.01.2019r.

Serdecznie zapraszamy.

Informację o kursie można uzyskać bezpośrednio od kierownika kursu szkoleniowego Bassam Aouil.

Tel. 690139441

e-mail. info@gaudium-vitae.pl .

                                                                   Serdecznie zapraszamy !! 


Oferta szkoleniowa i warsztatowa dla pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów pracujących z Osobami Niepełnosprawnymi:
1. Szkolenie i warsztaty w zakresie seksualności Osób Niepełnosprawnych: zdrowie seksualne, poradnictwo rodzinne i partnerskie, rehabilitacja psychoseksualna.
2. Szkolenie i warsztaty w zakresie rehabilitacji psychospołecznej i zawodowej.
3. Szkolenie i warsztaty w zakresie integracji i reintegracji. 
4. Szkolenie i warsztaty w zakresie adaptacji emigrantów i radzenia sobie z uchodźcami.

  
Oferta szkoleniowa dla lekarzy, psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych – podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pakiet podstawowy:
1. Trening interpersonalny – 5 dni po 5 godzin – razem 25 godzin treningowych. Minimalna grupa  10 osób, maksymalnie 12. 
Cena szkolenia 400 zł. Od osoby.
2. Podstawowe umiejętności pomagania - 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 500 zł. od osoby.
3. Trening relaksacyjny – 15 godz. po 5 godzin dziennie. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 8.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
4. Trening  krótkoterminowego rozwiązywania problemów – 30 godzi.  Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 500 zł. od osoby.
5. Interwencja w rodzinie: 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 500 zł. od osoby.
6. Pierwsza pomoc psychologiczna –  podstawowe zasady i umiejętności reakcji na kryzysy i wydarzenia traumatyczne – 25 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
7. Zarządzanie krytycznymi wydarzeniami kryzysowymi w organizacjach i instytucjach -30 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.

Pakiet rozszerzony dla psychologów i psychiatrów:
1. Interwencja kryzysowa: 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
2. Grupy Balinta: 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
3. Tworzenie, monitorowanie i ewaluacja programów wsparcia psychospołecznego – 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 800 zł. od osoby.
4. Prowadzenie  grup wsparcia - 30 godz. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
5. Poradnictwo psychologiczne Online: 150 godz., w tym 120 godz. Online. Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 900 zł. od osoby.

Oferta dla każdego
Treningi psychologiczne dla każdego ( nie wymagające przygotowania psychologicznego):
Cele: rozwój osobisty, lepsze poznanie siebie wśród innych, wzrost samooceny, rozwój empatycznego rozumienia siebie i innych, rozwój strategii radzenia sobie z różnymi problemami, rozwój skutecznych umiejętności pomagania innym w trudnych momentach życiowych.
1. Komunikacja bez przemocy – język rozumienia siebie i innych – jak być szczęśliwszym nie raniąc siebie i innych – 25 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
2. Pierwsza pomoc psychologiczna –  podstawowe zasady i umiejętności reakcji na kryzysy i wydarzenia traumatyczne – 25 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
3. Radzenie sobie ze stresem- 15 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
4. Trening relaksacyjny – 15 godz.
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
5. Trening umiejętności interpersonalnych – (łącznie 25 godz.)
Minimalna grupa 10 osób, maksymalna 12.
Cena szkolenia 600 zł. od osoby.
6. Trening umiejętności wychowawczych – 30 godzin (10 spotkań po 3 godziny raz w tygodniu)
Minimalna grupa 6 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
7. Zarządzanie krytycznymi wydarzeniami kryzysowymi w organizacjach i instytucjach -30  godz.
Minimalna grupa 8 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.
8. Monitorowanie i ewaluacja programów psychospołecznych – warsztat dla pracowników organizacji humanitarnych, pozarządowych, urzędów pracy, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom w potrzebie - 18 godz.
Minimalna grupa 8 osób, maksymalna 10.
Cena szkolenia 400 zł. od osoby.

Grupy wsparcia
Cel: wzrost akceptacji siebie i innych, podniesienie samooceny, wzrost ilości i jakości relacji z innymi
1. grupy wsparcia jednorodne:
_ dla osób porzuconych przez partnera;
_ dla osób uzależnionych;
_ dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi;
_ dla kobiet, które kochają innych bardziej niż siebie;
2. grupy wsparcia dla osób ze zróżnicowanymi problemami
Grupy mają charakter otwarty, tzn., że uczestnictwo w nich jest dobrowolne, ale zaleca się, by decyzja o opuszczeniu grupy nie była podejmowana wcześniej niż po trzech pełnych spotkaniach;(w szczególnych przypadkach mogą to być grupy zamknięte w zależności od potrzeb uczestników).

Cotygodniowe, 3-godzinne spotkania; czas trwania w zależności od potrzeb uczestników.
Minimalna grupa 5 osób, maksymalna 8.
Cena  400 zł. od osoby.